دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: نگرشی دیگر به قرآن (کتاب + کتاب صوتی)

توضیحات: برای اُنس با کتاب خدا، باید پرده‌های عادت را کنار بزنیم و نگاهمان را به قرآن عوض کنیم
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • نگرشی دیگر به قرآن 1
 • 0:21:06
 • 8.51
 • 2
 • نگرشی دیگر به قرآن 2
 • 0:28:05
 • 11.3
 • 3
 • نگرشی دیگر به قرآن 3
 • 0:31:10
 • 12.5
 • 4
 • نگرشی دیگر به قرآن 4
 • 1:37:43
 • 39.2
 • 5
 • نگرشی دیگر به قرآن 5
 • 1:01:57
 • 24.9
 • 6
 • نگرشی دیگر به قرآن 6
 • 0:52:23
 • 21.0
 • 7
 • نگرشی دیگر به قرآن 7
 • 0:40:42
 • 16.4
 • 8
 • نگرشی دیگر به قرآن 8
 • 0:42:31
 • 17.1
 • 9
 • نگرشی دیگر به قرآن 9
 • 0:25:17
 • 10.2
 • 10
 • نگرشی دیگر به قرآن 10
 • 0:22:38
 • 9.12
 • 11
 • نگرشی دیگر به قرآن 11
 • 0:28:16
 • 11.4
 • 12
 • نگرشی دیگر به قرآن 12
 • 0:54:13
 • 21.8
 • 13
 • نگرشی دیگر به قرآن 13
 • 0:19:12
 • 7.74
 • 14
 • نگرشی دیگر به قرآن 14
 • 1:16:42
 • 30.8
 • 15
 • نگرشی دیگر به قرآن 15
 • 0:34:36
 • 13.9
 • 16
 • نگرشی دیگر به قرآن 16
 • 0:39:55
 • 16.0
 • 17
 • نگرشی دیگر به قرآن 17
 • 0:57:35
 • 23.1
 • 18
 • نگرشی دیگر به قرآن 18
 • 1:08:21
 • 27.4
 • 19
 • نگرشی دیگر به قرآن 19
 • 1:54:53
 • 46.1
 • 20
 • نگرشی دیگر به قرآن 20
 • 0:22:11
 • 8.94
 • 21
 • نگرشی دیگر به قرآن 21
 • 0:26:22
 • 10.6
 • 22
 • نگرشی دیگر به قرآن 22
 • 0:41:50
 • 16.8