دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: شرح عبارت «الوتر الموتور» در زیارت عاشورا

توضیحات:
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • الوتر الموتور 1
 • 0:28:46
 • 6.88
 • 2
 • الوتر الموتور 2
 • 0:32:57
 • 7.88
 • 3
 • الوتر الموتور 3
 • 0:38:15
 • 9.14
 • 4
 • الوتر الموتور 4
 • 0:36:47
 • 9.24
 • 5
 • الوتر الموتور 5
 • 0:52:34
 • 12.5
 • 6
 • الوتر الموتور 6
 • 0:43:00
 • 10.3
 • 7
 • الوتر الموتور 7
 • 0:47:06
 • 11.2
 • 8
 • الوتر الموتور 8
 • 0:39:56
 • 9.54
 • 9
 • الوتر الموتور 9
 • 0.58.06
 • 13.8