دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: دعا

توضیحات: دعا، زبان حال بنده در جلب توجه مولاست، زبانی که اگر نباشد ...
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • دعا 1
 • 0:42:00
 • 8.46
 • 2
 • دعا 2
 • 0:41:17
 • 8.31
 • 3
 • دعا 3
 • 0:36:57
 • 7.45
 • 4
 • دعا 4
 • 0:48:46
 • 9.81
 • 5
 • دعا 5
 • 0:42:49
 • 8.62
 • 6
 • دعا 6
 • 0:44:06
 • 8.88
 • 7
 • دعا 7
 • 0:56:21
 • 11.3
 • 8
 • دعا 8
 • 0:46:34
 • 9.37
 • 9
 • دعا 9
 • 0:48:52
 • 9.84
 • 10
 • دعا 10
 • 0:49:53
 • 10.0
 • 11
 • دعا 11
 • 0:47:21
 • 9.53
 • 12
 • دعا 12
 • 0:50:44
 • 10.2
 • 13
 • دعا 13
 • 0:53:12
 • 10.7
 • 14
 • دعا 14
 • 0:45:32
 • 9.17
 • 15
 • دعا 15
 • 0:40:08
 • 8.09
 • 16
 • دعا 16
 • 0:42:33
 • 8.57
 • 17
 • دعا 17
 • 0:42:23
 • 8.53
 • 18
 • دعا 18
 • 0:44:00
 • 8.86
 • 19
 • دعا 19
 • 0:44:36
 • 8.98
 • 20
 • دعا 20
 • 0:39:41
 • 8.00