دسته بندی آرشیو صوتی

جدیدترین فایل های صوتی
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • سوره اسرا
 • 1:05:16
 • 15.5
 • 2
 • الگوهای مثبت و منفی 1
 • 0:56:39
 • 13.5
 • 3
 • الگوهای مثبت و منفی 2
 • 0:58:08
 • 13.9
 • 4
 • الگوهای مثبت و منفی 3
 • 0:53:41
 • 12.8
 • 5
 • الگوهای مثبت و منفی 4
 • 0:48:58
 • 11.7
 • 6
 • الگوهای مثبت و منفی 5
 • 0:54:07
 • 12.9
 • 7
 • الگوهای مثبت و منفی 6
 • 0:50:36
 • 12.1
 • 8
 • الگوهای مثبت و منفی 7
 • 0:54:16
 • 12.9
 • 9
 • الگوهای مثبت و منفی 8
 • 0:47:37
 • 11.4
 • 10
 • الگوهای مثبت و منفی 9
 • 0:54:37
 • 13.0
 • 11
 • الگوهای مثبت و منفی 10
 • 0:50:19
 • 12.0
 • 12
 • الگوهای مثبت و منفی 11
 • 0:49:30
 • 11.8
 • 13
 • الگوهای تصمیم گیری 1
 • 0:33:03
 • 7.90
 • 14
 • الگوهای تصمیم گیری 2
 • 0:53:56
 • 12.9
 • 15
 • الگوهای تصمیم گیری 3
 • 0:50:35
 • 12.1
 • 16
 • الگوهای تصمیم گیری 4
 • 0:50:10
 • 12.0
 • 17
 • الگوهای تصمیم گیری 5
 • 0:42:19
 • 10.1
 • 18
 • الگوهای تصمیم گیری 6
 • 1:05:22
 • 15.6
 • 19
 • الگوهای تصمیم گیری 7
 • 0:51:03
 • 12.2
 • 20
 • الگوهای تصمیم گیری 8
 • 0:31:55
 • 7.63