مباحث سیر و سلوک


جلسات شب جمعه، جلسات ذکر است، نه صرفاً گفتن و شنیدن.

یکی از خط سیرهای اصلی مباحث، بیان گام‌ها و منازل حرکت و سلوک به سمت خداوند است.

پس از روشن کردن مبانی و قواعد حرکت به سمت خدا،

استاد، منازل بیان شده در کتب اخلاقی را یک به یک، با قرآن و سنّت می‌سنجند

و مثل جرعه‌هایی از نور به دهان تشنگان حقیقت می‌ریزند.

این‌ها بحث‌های تاکنون است:

مبانی عرفان عملی> منزل یقظه (بیداری)> منزل توبه> منزل محاسبه> منزل انابه> منزل تفکر>...

و حکایت همچنان باقیست