دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: مقام، ارزش و استعداد انسان

توضیحات:
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • مقام و ارزش انسان 1
 • 0:42:02
 • 10.0
 • 2
 • مقام و ارزش انسان 2
 • 0:44:03
 • 10.5
 • 3
 • مقام و ارزش انسان 3
 • 0:39:13
 • 9.36
 • 4
 • مقام و ارزش انسان 4
 • 0:50:37
 • 12.1
 • 5
 • مقام و ارزش انسان 5
 • 1:00:08
 • 14.3
 • 6
 • مقام و ارزش انسان 6
 • 1:00:21
 • 14.4
 • 7
 • مقام و ارزش انسان 7
 • 0:59:16
 • 14.1
 • 8
 • مقام و ارزش انسان 8
 • 0:34:41
 • 8.28
 • 9
 • مقام و ارزش انسان 9
 • 0:40:20
 • 9.63
 • 10
 • مقام و ارزش انسان 10
 • 1:07:39
 • 16.1