دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: غلو یا تقصیر در مقامات اهل البیت (علیهم السلام)

توضیحات: آیا شیعه در بیان مقامات اهل البیت علیهم‌السلام، مبالغه کرده است یا کوتاهی؟
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • غلو و تقصیر 1
 • 0:51:15
 • 11.8
 • 2
 • غلو و تقصیر 2
 • 0:57:22
 • 13.2
 • 3
 • غلو و تقصیر 3
 • 1:09:29
 • 16.0
 • 4
 • غلو و تقصیر 4
 • 1:18:04
 • 17.9
 • 5
 • غلو و تقصیر 5
 • 1:12:09
 • 16.6
 • 6
 • غلو و تقصیر 6
 • 1:12:36
 • 16.7
 • 7
 • غلو و تقصیر 7
 • 1:06:39
 • 15.3
 • 8
 • غلو و تقصیر 8
 • 1:12:43
 • 16.7
 • 9
 • غلو و تقصیر 9
 • 1:30:55
 • 20.9
 • 10
 • غلو و تقصیر 10
 • 1:16:36
 • 17.6
 • 11
 • غلو و تقصیر 11
 • 1:12:52
 • 16.7
 • 12
 • غلو و تقصیر 12
 • 1:39:38
 • 22.9
 • 13
 • غلو و تقصیر 13
 • 1:24:31
 • 19.9
 • 14
 • غلو و تقصیر 14
 • 1:21:54
 • 18.8