دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: تفسیر آیۀ تطهیر

توضیحات: قرآن، تمام قد به معرفی اهل البیت علیهم‌السلام بلند می‌شود
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • ایه تطهیر 1
 • 0:46:47
 • 11.2
 • 2
 • ایه تطهیر 2
 • 0:56:03
 • 13.4
 • 3
 • ایه تطهیر 3
 • 0:42:38
 • 10.2
 • 4
 • ایه تطهیر 4
 • 0:37:27
 • 8.95
 • 5
 • ایه تطهیر 5
 • 0:52:52
 • 12.6
 • 6
 • ایه تطهیر 6
 • 0:50:01
 • 11.9
 • 7
 • ایه تطهیر 7
 • 0:58:33
 • 14.0
 • 8
 • ایه تطهیر 8
 • 1:04:31
 • 15.4
 • 9
 • ایه تطهیر 9
 • 1:08:49
 • 16.4
 • 10
 • ایه تطهیر 10
 • 1:05:12
 • 15.5
 • 11
 • ایه تطهیر 11
 • 1:04:37
 • 15.4
 • 12
 • ایه تطهیر 12
 • 1:14:59
 • 17.9
 • 13
 • ایه تطهیر 13
 • 1:16:22
 • 18.2
 • 14
 • ایه تطهیر 14
 • 1:18:33
 • 18.7
 • 15
 • ایه تطهیر 15
 • 1:18:46
 • 18.8
 • 16
 • ایه تطهیر 16
 • 1:09:59
 • 16.7
 • 17
 • ایه تطهیر 17
 • 1:29:48
 • 21.4
 • 18
 • ایه تطهیر 18
 • 1:26:46
 • 20.7
 • 19
 • ایه تطهیر 19
 • 1:37:33
 • 23.2
 • 20
 • ایه تطهیر 20
 • 1:28:01
 • 20.9
 • 21
 • ایه تطهیر 21
 • 0:54:55
 • 13.1
 • 22
 • ایه تطهیر 22
 • 1:01:57
 • 14.8
 • 23
 • ایه تطهیر 23
 • 1:28:08
 • 21.0
 • 24
 • ایه تطهیر 24
 • 1:01:44
 • 14.7
 • 25
 • ایه تطهیر 25
 • 1:19:55
 • 19.0
 • 26
 • ایه تطهیر 26
 • 1:07:48
 • 16.2
 • 27
 • ایه تطهیر 27
 • 0:56:56
 • 13.6
 • 28
 • ایه تطهیر 28
 • 0:58:35
 • 14.0
 • 29
 • ایه تطهیر 29
 • 1:04:43
 • 15.4
 • 30
 • ایه تطهیر 30
 • 1:27:32
 • 20.8
 • 31
 • ایه تطهیر 31
 • 1:24:34
 • 20.1
 • 32
 • ایه تطهیر 32
 • 0:56:07
 • 13.4
 • 33
 • ایه تطهیر 33
 • 0:59:53
 • 14.3
 • 34
 • ایه تطهیر 34
 • 0:58:00
 • 13.8
 • 35
 • ایه تطهیر 35
 • 0:56:18
 • 13.4
 • 36
 • ایه تطهیر 36
 • 1:12:58
 • 17.4
 • 37
 • ایه تطهیر 37
 • 0:59:22
 • 14.1
 • 38
 • ایه تطهیر 38
 • 1:13:41
 • 17.6
 • 39
 • ایه تطهیر 39
 • 1:13:50
 • 17.6
 • 40
 • ایه تطهیر 40
 • 0:32:54
 • 7.87
 • 41
 • ایه تطهیر 41
 • 0:42:58
 • 10.3
 • 42
 • ایه تطهیر 42
 • 0:57:47
 • 13.8
 • 43
 • ایه تطهیر 43
 • 0:38:57
 • 9.30
 • 44
 • ایه تطهیر 44
 • 1:17:00
 • 18.3
 • 45
 • ایه تطهیر 45
 • 1:04:24
 • 15.3