دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: منزل پنجم: تفکر

توضیحات: فکر ابزار عقل است؛ تا در مسیر صحیحش فعال نشود، نور عقل، خاموش است
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • تفکر 1
 • 0:52:54
 • 12.9
 • 2
 • تفکر 2
 • 1:00:24
 • 15.0
 • 3
 • تفکر 3
 • 0:55:15
 • 13.5
 • 4
 • تفکر 4
 • 0:56:25
 • 13.9
 • 5
 • تفکر 5
 • 0:54:55
 • 13.5
 • 6
 • تفکر 6
 • 0:50:14
 • 12.4
 • 7
 • تفکر 7
 • 0:45:33
 • 11.2
 • 8
 • تفکر 8
 • 0:46:02
 • 11.3
 • 9
 • تفکر 9
 • 1:05:36
 • 16.1
 • 10
 • تفکر 10
 • 1:01:26
 • 15.0
 • 11
 • تفکر 11
 • 0:52:21
 • 12.9
 • 12
 • تفکر 12
 • 1:01:51
 • 14.7
 • 13
 • تفکر 13
 • 1:23:14
 • 19.8
 • 14
 • تفکر 14
 • 0:58:57
 • 14.6
 • 15
 • تفکر 15
 • 0:46:02
 • 11.6
 • 16
 • تفکر 16
 • 1:04:42
 • 16.2
 • 17
 • تفکر 17
 • 0:55:07
 • 13.7
 • 18
 • تفکر 18
 • 1:00:59
 • 15.2
 • 19
 • تفکر 19
 • 1:08:59
 • 15.8
 • 20
 • تفکر 20
 • 1:04:37
 • 14.8
 • 21
 • تفکر 21
 • 1:31:00
 • 20.9
 • 22
 • تفکر 22
 • 1:17:13
 • 17.7
 • 23
 • تفکر 23
 • 1:07:10
 • 15.4
 • 24
 • تفکر 24
 • 0:56:00
 • 12.9
 • 25
 • تفکر 25
 • 0:40:47
 • 9.39
 • 26
 • تفکر 26
 • 1:02:51
 • 14.4
 • 27
 • تفکر 27
 • 0:58:41
 • 13.5
 • 28
 • تفکر 28
 • 0:59:27
 • 13.7
 • 29
 • تفکر 29
 • 0:53:28
 • 12.3
 • 30
 • تفکر 30
 • 0:41:02
 • 9.51
 • 31
 • تفکر 31
 • 0:57:52
 • 13.3
 • 32
 • تفکر 32
 • 0:52:34
 • 12.1
 • 33
 • تفکر 33
 • 0:52:29
 • 12.1
 • 34
 • تفکر 34
 • 0:52:42
 • 12.1