دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: الگوهای تصمیم گیری در حادثۀ عاشورا

توضیحات:
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • الگوهای تصمیم گیری 1
 • 0:33:03
 • 7.90
 • 2
 • الگوهای تصمیم گیری 2
 • 0:53:56
 • 12.9
 • 3
 • الگوهای تصمیم گیری 3
 • 0:50:35
 • 12.1
 • 4
 • الگوهای تصمیم گیری 4
 • 0:50:10
 • 12.0
 • 5
 • الگوهای تصمیم گیری 5
 • 0:42:19
 • 10.1
 • 6
 • الگوهای تصمیم گیری 6
 • 1:05:22
 • 15.6
 • 7
 • الگوهای تصمیم گیری 7
 • 0:51:03
 • 12.2
 • 8
 • الگوهای تصمیم گیری 8
 • 0:31:55
 • 7.63
 • 9
 • الگوهای تصمیم گیری 9
 • 0:49:07
 • 11.7
 • 10
 • الگوهای تصمیم گیری 10
 • 0:40:45
 • 9.73