دسته بندی آرشیو صوتی

نام دسته بندی: اعجاز قرآن

توضیحات: قرآن کریم، برترین نشانۀ خداجویان است. دلایل خدایی بودن آن را از جنبه‌های گوناگون بشناسیم
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • اعجاز قرآن 1
 • 0:53:48
 • 12.8
 • 2
 • اعجاز قرآن 2
 • 0:45:04
 • 10.8
 • 3
 • اعجاز قرآن 3
 • 0:55:19
 • 13.2
 • 4
 • اعجاز قرآن 4
 • 0:57:22
 • 13.7
 • 5
 • اعجاز قرآن 5
 • 0:49:25
 • 11.8
 • 6
 • اعجاز قرآن 6
 • 0:47:07
 • 11.2
 • 7
 • اعجاز قرآن 7
 • 0:55:12
 • 13.2
 • 8
 • اعجاز قرآن 8
 • 0:55:41
 • 13.3
 • 9
 • اعجاز قرآن 9
 • 0:44:53
 • 10.7
 • 10
 • اعجاز قرآن 10
 • 0:56:14
 • 13.4
 • 11
 • اعجاز قرآن 11
 • 0:56:23
 • 13.4
 • 12
 • اعجاز قرآن 12
 • 0:52:11
 • 12.4
 • 13
 • اعجاز قرآن 13
 • 1:03:00
 • 15.0
 • 14
 • اعجاز قرآن 14
 • 0:57:41
 • 13.7
 • 15
 • اعجاز قرآن 15
 • 0:58:30
 • 13.9
 • 16
 • اعجاز قرآن 16
 • 0:59:17
 • 14.1
 • 17
 • اعجاز قرآن 17
 • 1:03:43
 • 15.2
 • 18
 • اعجاز قرآن 18
 • 0:51:51
 • 12.4
 • 19
 • اعجاز قرآن 19
 • 0:57:08
 • 13.6
 • 20
 • اعجاز قرآن 20
 • 1:08:33
 • 16.3
 • 21
 • اعجاز قرآن 21
 • 0:42:53
 • 10.2
 • 22
 • اعجاز قرآن 22
 • 1:18:03
 • 18.6
 • 23
 • اعجاز قرآن 23
 • 0:32:36
 • 7.80
 • 24
 • اعجاز قرآن 24
 • 0:55:42
 • 13.3
 • 25
 • اعجاز قرآن 25
 • 0:58:14
 • 13.9
 • 26
 • اعجاز قرآن 26
 • 0:42:23
 • 10.1
 • 27
 • اعجاز قرآن 27
 • 0:57:53
 • 13.8
 • 28
 • اعجاز قرآن 28
 • 0:51:46
 • 12.3
 • 29
 • اعجاز قرآن 29
 • 0:50:26
 • 12.0
 • 30
 • اعجاز قرآن 30
 • 0:50:07
 • 12.0
 • 31
 • اعجاز قرآن 31
 • 0:53:31
 • 12.8
 • 32
 • اعجاز قرآن 32
 • 0:46:59
 • 11.2
 • 33
 • اعجاز قرآن 33
 • 0:55:07
 • 13.1
 • 34
 • اعجاز قرآن 34
 • 0:46:26
 • 11.1
 • 35
 • اعجاز قرآن 35
 • 0:55:52
 • 13.3
 • 36
 • اعجاز قرآن 36
 • 0:58:17
 • 13.9
 • 37
 • اعجاز قرآن 37
 • 0:59:56
 • 14.3
 • 38
 • اعجاز قرآن 38
 • 1:06:07
 • 15.8
 • 39
 • اعجاز قرآن 39
 • 0:51:07
 • 12.2
 • 40
 • اعجاز قرآن 40
 • 0:55:45
 • 13.3
 • 41
 • اعجاز قرآن 41
 • 1:14:23
 • 17.7
 • 42
 • اعجاز قرآن 42
 • 1:14:26
 • 17.7
 • 43
 • اعجاز قرآن 43
 • 1:04:34
 • 15.4
 • 44
 • اعجاز قرآن 44
 • 0:48:38
 • 11.6
 • 45
 • اعجاز قرآن 45
 • 0:48:23
 • 11.5
 • 46
 • اعجاز قرآن 46
 • 1:14:39
 • 17.8
 • 47
 • اعجاز قرآن 47
 • 1:08:48
 • 16.4
 • 48
 • اعجاز قرآن 48
 • 0:44:45
 • 10.7
 • 49
 • اعجاز قرآن 49
 • 0:48:38
 • 11.6
 • 50
 • اعجاز قرآن 50
 • 0:49:32
 • 11.8
 • 51
 • اعجاز قرآن 51
 • 0:54:00
 • 12.9
 • 52
 • اعجاز قرآن 52
 • 1:07:32
 • 16.1
 • 53
 • اعجاز قرآن 53
 • 0:54:50
 • 13.1
 • 54
 • اعجاز قرآن 54
 • 1:11:58
 • 17.1
 • 55
 • اعجاز قرآن 55
 • 0:50:56
 • 12.1
 • 56
 • اعجاز قرآن 56
 • 0:52:55
 • 12.6
 • 57
 • اعجاز قرآن 57
 • 1:03:24
 • 15.1
 • 58
 • اعجاز قرآن 58
 • 1:00:40
 • 14.5
 • 59
 • اعجاز قرآن 59
 • 1:02:01
 • 14.8
 • 60
 • اعجاز قرآن 60
 • 1:23:55
 • 20.0
 • 61
 • اعجاز قرآن 61
 • 1:00:40
 • 14.5
 • 62
 • اعجاز قرآن 62
 • 1:04:33
 • 15.4
 • 63
 • اعجاز قرآن 63
 • 1:14:10
 • 17.7
 • 64
 • اعجاز قرآن 64
 • 1:07:18
 • 16.0
 • 65
 • اعجاز قرآن 65
 • 0:52:41
 • 12.6
 • 66
 • اعجاز قرآن 66
 • 1:03:40
 • 15.2
 • 67
 • اعجاز قرآن 67
 • 0:55:16
 • 13.2
 • 68
 • اعجاز قرآن 68
 • 1:01:05
 • 14.6
 • 69
 • اعجاز قرآن 69
 • 1:09:54
 • 16.7
 • 70
 • اعجاز قرآن 70
 • 0:57:36
 • 13.9
 • 71
 • اعجاز قرآن 71
 • 0:42:41
 • 10.5
 • 72
 • اعجاز قرآن 72
 • 0:59:47
 • 14.4
 • 73
 • اعجاز قرآن 73
 • 1:28:09
 • 21.2
 • 74
 • اعجاز قرآن 74
 • 0:54:07
 • 13.1
 • 75
 • اعجاز قرآن 75
 • 1:06:18
 • 16.1
 • 76
 • اعجاز قرآن 76
 • 1:34:40
 • 22.9
 • 77
 • اعجاز قرآن 77
 • 1:20:17
 • 18.4
 • 78
 • اعجاز قرآن 78
 • 1:10:21
 • 16.2
 • 79
 • اعجاز قرآن 79
 • 1:00:37
 • 13.9
 • 80
 • اعجاز قرآن 80
 • 0:55:34
 • 12.8
 • 81
 • اعجاز قرآن 81
 • 0:43:34
 • 10.0
 • 82
 • اعجاز قرآن 82
 • 1:27:44
 • 20.1
 • 83
 • اعجاز قرآن 83
 • 0:58:25
 • 13.4
 • 84
 • اعجاز قرآن 84
 • 1:24:17
 • 19.3
 • 85
 • اعجاز قرآن 85
 • 1:00:23
 • 13.9
 • 86
 • اعجاز قرآن 86
 • 0:57:36
 • 19.8
 • 87
 • اعجاز قرآن 87
 • 1:16:28
 • 17.6
 • 88
 • اعجاز قرآن 88
 • 1:19:28
 • 18.2
 • 89
 • اعجاز قرآن 89
 • 1:04:17
 • 14.8
 • 90
 • اعجاز قرآن 90
 • 1:03:31
 • 14.6
 • 91
 • اعجاز قرآن 91
 • 1:20:35
 • 18.5
 • 92
 • اعجاز قرآن 92
 • 1:37:23
 • 22.3
 • 93
 • اعجاز قرآن 93
 • 1:21:30
 • 18.7
 • 94
 • اعجاز قرآن 94
 • 1:09:10
 • 15.9
 • 95
 • اعجاز قرآن 95
 • 1:47:09
 • 24.6
 • 96
 • اعجاز قرآن 96
 • 1:15:26
 • 17.3
 • 97
 • اعجاز قرآن 97
 • 1:13:51
 • 17.0
 • 98
 • اعجاز قرآن 98
 • 0:55:33
 • 12.8
 • 99
 • اعجاز قرآن - شب دوم ماه مبارک رمضان
 • 01:01:52
 • 14.5
 • 100
 • اعجاز قرآن - شب سوم ماه مبارک رمضان
 • 1:15:00
 • 17.7
 • 101
 • اعجاز قرآن - شب چهارم ماه مبارک رمضان
 • 1:24:5
 • 19.7
 • 102
 • اعجاز قرآن - شب پنجم ماه مبارک رمضان
 • 1:04:30
 • 15.1
 • 103
 • اعجاز قرآن - شب ششم ماه مبارک رمضان
 • 00:56:35
 • 13.1
 • 104
 • اعجاز قرآن - شب هفتم ماه مبارک رمضان
 • 1:4:19
 • 15.0
 • 105
 • اعجاز قرآن - شب هشتم ماه مبارک رمضان
 • 1:09:00
 • 16.2
 • 106
 • اعجاز قرآن - شب نهم ماه مبارک رمضان
 • 00:51:00
 • 11.9
 • 107
 • اعجاز قرآن - شب دهم ماه مبارک رمضان
 • 00:46:09
 • 10.8
 • 108
 • اعجاز قرآن - شب اول ماه مبارک رمضان
 • 01:02:39
 • 14.7
 • 109
 • اعجاز قرآن - شب یازدهم ماه مبارک رمضان
 • 01:01:18
 • 14.0
 • 110
 • اعجاز قرآن - شب دوازدهم ماه مبارک رمضان
 • 1:10:27
 • 16.1
 • 111
 • اعجاز قرآن - شب سیزدهم ماه مبارک رمضان
 • 58:03:00
 • 13.3