دسته بندی موضوعی

نام دسته بندی: سال 1395

توضیحات:
 • #
 • پخش
 • عنوان
 • مدت زمان
 • حجم فایل
 • دانلود
 • 1
 • سوره کوثر 1
 • 0:46:30
 • 11.1
 • 2
 • سوره کوثر 2
 • 0:44:57
 • 10.7
 • 3
 • سوره کوثر 3
 • 0:48:14
 • 11.5
 • 4
 • سوره کوثر 4
 • 0:42:05
 • 10.0
 • 5
 • سوره کوثر 5
 • 0:55:40
 • 13.3
 • 6
 • سوره کوثر 6
 • 0:48:06
 • 11.5
 • 7
 • سوره کوثر 7
 • 0:56:38
 • 13.5
 • 8
 • سوره کوثر 8
 • 0:58:01
 • 13.8
 • 9
 • سوره کوثر 9
 • 0:54:39
 • 13.0
 • 10
 • سوره کوثر 10
 • 0:40:57
 • 9.78
 • 11
 • سوره کوثر 11
 • 0:53:24
 • 12.7