چوب رحمت در باب بلاها و مصیبتها

دسته بندی : نگرشی دیگر به بلاها

سراسر بلاها از صدر تا ذیل، درنهایت، ناشی از رحمت خداوند است؛ کسانی که در بلاها و مصیبت¬ها صبوری کردند و به رحمت خداوند رفتند، مأجورند؛ کسانی هم که سختی بیماری را کشیدند و نیز کسانی که چه در خانه چه در بیمارستان، پرستاری کرده و می‌کنند، آن‌ها هم مأجورند؛ بقیۀ افراد هم که رحمتشان به جوشش آمد و کمک و انفاق و احسان ‌کردند، چه از جهت مالی

ادامه مطلب...