گالری صوت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه چهاردهم-11 تیر 94
مدت زمان فایل :1:17:10
حجم فایل :17.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه سیزدهم-10 تیر 94
مدت زمان فایل :57:51
حجم فایل :13.3 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه دوازدهم-9 تیر 94
مدت زمان فایل :53:03
حجم فایل :12.2 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه یازدهم-8 تیر 94
مدت زمان فایل :1:08:36
حجم فایل :15.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه دهم-6 تیر 94
مدت زمان فایل :1:02:12
حجم فایل :14.3 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه نهم-5 تیر 94
مدت زمان فایل :1:00:29
حجم فایل :13.9 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه هشتم-4 تیر 94
مدت زمان فایل :557:58
حجم فایل :13.3 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه هفتم-3 تیر 94
مدت زمان فایل :48:11
حجم فایل :11.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه ششم-2 تیر 94
مدت زمان فایل :57:11
حجم فایل :13.1 مگا بایت