گالری صوت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هشتم-15تیر 93
مدت زمان فایل :57:47
حجم فایل :13.3 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هفتم-14 تیر 93
مدت زمان فایل :57:16
حجم فایل :13.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه ششم-13 تیر 93
مدت زمان فایل :48:54
حجم فایل :11.2 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه پنجم-12 تیر 93
مدت زمان فایل :51:17
حجم فایل :11.8 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه چهارم-11 تیر 93
مدت زمان فایل :59:31
حجم فایل :13.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه سوم-10 تیر 93
مدت زمان فایل :57:24
حجم فایل :13.2 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه دوم-9 تیر 93
مدت زمان فایل :46:45
حجم فایل :7.2 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه اول-8 تیر 93
مدت زمان فایل :46:45
حجم فایل :10.7 مگا بایت