گالری صوت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هفدهم-24 تیر 93
مدت زمان فایل :1:06:07
حجم فایل :15.2 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه شانزدهم-23 تیر 93
مدت زمان فایل :1:01:31
حجم فایل :14.1 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه پانزدهم-22 تیر 93
مدت زمان فایل :1:00:42
حجم فایل :13.9 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه چهاردهم-21 تیر 93
مدت زمان فایل :59:51
حجم فایل :13.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه سیزدهم-20 تیر 93
مدت زمان فایل :1:05:22
حجم فایل :15 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه دوازدهم-19 تیر 93
مدت زمان فایل :54:08
حجم فایل :12.4 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه یازدهم-18 تیر 93
مدت زمان فایل :58:30
حجم فایل :13.4 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه دهم-17 تیر 93
مدت زمان فایل :58:21
حجم فایل :13.4 مگا بایت
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه نهم-16 تیر 93
مدت زمان فایل :46:35
حجم فایل :10.7 مگا بایت