گالری صوت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل اول یقظه- 13 خرداد 89
مدت زمان فایل :39:37
حجم فایل :13.6 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل اول یقظه- 16 اردیبهشت 89
مدت زمان فایل :55:58
حجم فایل :19.2 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل اول یقظه- 09 اردیبهشت 89
مدت زمان فایل :45:52
حجم فایل :15.8 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل اول یقظه- 02 اردیبهشت 89
مدت زمان فایل :43:09
حجم فایل :14.8 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل اول یقظه- 26 فروردین 89
مدت زمان فایل :41:45
حجم فایل :14.3 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-مبانی عرفان- 13 اسفند 88
مدت زمان فایل :51:29
حجم فایل :17.7 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-مبانی عرفان- 6 اسفند 88
مدت زمان فایل :44:46
حجم فایل :15.4 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-مبانی عرفان-29 بهمن 88
مدت زمان فایل :50:43
حجم فایل :17.4 مگا بایت
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-مبانی عرفان- 8 بهمن 88
مدت زمان فایل :55:05
حجم فایل :18.9 مگا بایت