کارگروه انفاق

معرفی کارگروه انفاق

یکی از وظایف هر یکی از مومنین، رسیدگی های مالی و غیر مالی به نیازمندان است. سیره قطعی و مستمر همه معصومین علیهم السلام با وجود همه مشغله های (تربیتی و عبادی و اجتماعی و مبارزاتی) آن بزرگواران، رسیدگی شخصی به محرومین و نیازمندان است. این نشان از تاثیر مستقیم و بی بدیل این رفتار بر رشد معنوی فرد دارد.

در همین راستا از ابتدای تشکیل موسسه، با رهنمود استاد معظم این کارگروه تشکیل شده است تا بستری را فراهم کند که همه عزیزان و مشتاقان رشد معنویت بتوانند به توان و امکان خود خانواده هایی را تحت پوشش اقتصادی، اجتماعی و ... قرار دهند.

وظایف کارگروه:

- شناسایی افراد و خانواده های نیازمند

- اولویت گذاری نحوه معاونت عزیزان نیازمند

- ساماندهی متقاضی خدمت به محرومین

-رصد فعالیت خدمتگزاران به خانواده های محروم

- پیشبرد اهداف کلان کارگروه انفاق

مسئول کارگروه:

آقای مهدی عالی