تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14

تاریخ درج: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 103 تعداد نظرات : 1 دسته بندی : جلسات هفتگی , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:52:29
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13

تاریخ درج: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 78 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:47:46
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

تاریخ درج: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 74 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 1:29:38
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

تاریخ درج: ۰۹ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 602 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:41:32
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

تاریخ درج: ۰۸ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 548 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:25:12
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 5

تاریخ درج: ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 545 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:11:53
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 5

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

تاریخ درج: ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 527 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:17
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

تاریخ درج: ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 361 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:01:45
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

تاریخ درج: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 380 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.