برترین نشانه 2-جلسه شانزدهم-13 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1098 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:07:00
برترین نشانه 2-جلسه شانزدهم-13 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه پانزدهم-12 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 988 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:17:14
برترین نشانه 2-جلسه پانزدهم-12 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه چهاردهم-11 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 979 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:17:10
برترین نشانه 2-جلسه چهاردهم-11 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه سیزدهم-10 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1032 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 57:51
برترین نشانه 2-جلسه سیزدهم-10 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه دوازدهم-9 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1030 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 53:03
برترین نشانه 2-جلسه دوازدهم-9 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه یازدهم-8 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1022 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:08:36
برترین نشانه 2-جلسه یازدهم-8 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه دهم-6 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1036 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:02:12
برترین نشانه 2-جلسه دهم-6 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه نهم-5 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 976 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 1:00:29
برترین نشانه 2-جلسه نهم-5 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد

برترین نشانه 2-جلسه هشتم-4 تیر 94

تاریخ درج: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1046 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , رمضان 557:58
برترین نشانه 2-جلسه هشتم-4 تیر 94

این جلسه در ادامه جلسات ماه مبارک رمضان سال 1393 (برترین نشانه 1) با سخنرانی حجة الاسلام استاد نخاولی می باشد