تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

تاریخ درج: ۰۹ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 602 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:41:32
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

تاریخ درج: ۰۸ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 548 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:25:12
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

تاریخ درج: ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 527 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:17
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

تاریخ درج: ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 361 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:01:45
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

تاریخ درج: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 380 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 1

تاریخ درج: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 389 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:31:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 1

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.