سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه نهم- 1 شهریور 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 625 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 53:24
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه نهم- 1 شهریور 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هشتم- 18 مرداد 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 612 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 4816
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هشتم- 18 مرداد 97

بعد از پیاده سازی سخنرانی و ویرایش، متن این جلسه بارگزاری میشود

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هفتم- 11 مرداد 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 597 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 47:18
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هفتم- 11 مرداد 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه ششم- 4 مرداد 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 641 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 52:26
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه ششم- 4 مرداد 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه پنجم- 28 تیر 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 623 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 57:43
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه پنجم- 28 تیر 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه چهارم- 21 تیر 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 658 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:00:08
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه چهارم- 21 تیر 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه سوم- 14 تیر 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 821 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 57:47
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه سوم- 14 تیر 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه دوم- 7 تیر 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 751 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:03:02
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه دوم- 7 تیر 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه اول- 31 خرداد 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 659 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 55:05
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه اول- 31 خرداد 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.