تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

تاریخ درج: ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 338 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:01:45
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

تاریخ درج: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 358 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 1

تاریخ درج: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 363 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:31:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 1

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

دین شناسی 2-جلسه دهم-20 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1496 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:10:02
دین شناسی 2-جلسه دهم-20 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 2-جلسه نهم-19 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1328 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:02:30
دین شناسی 2-جلسه نهم-19 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 2-جلسه هشتم-18 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1360 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:33:42
دین شناسی 2-جلسه هشتم-18 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 2-جلسه هفتم-17 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1354 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:16:15
دین شناسی 2-جلسه هفتم-17 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 2-جلسه ششم-16 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1340 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 59:52
دین شناسی 2-جلسه ششم-16 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 2-جلسه پنجم-15 آبان 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 1364 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 1:17:24
دین شناسی 2-جلسه پنجم-15 آبان 1394

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.