شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دوازدهم

تاریخ درج: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 40 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 58:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دوازدهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دوازدهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه یازدهم

تاریخ درج: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 41 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 60:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه یازدهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه یازدهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دهم

تاریخ درج: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 47 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 37:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه نهم

تاریخ درج: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 45 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 49:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه نهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه نهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هشتم

تاریخ درج: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 26 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 57:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هشتم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هشتم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هفتم

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 18 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 55:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هفتم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هفتم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه ششم

تاریخ درج: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 21 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 41:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه ششم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه ششم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه پنجم

تاریخ درج: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 25 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 55:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه پنجم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه پنجم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه چهارم

تاریخ درج: ۲۲ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 20 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 49:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه چهارم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه چهارم