گالری صوت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه بیستم-27 تیر 93
مدت زمان فایل :53:34
حجم فایل :12.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه نوزدهم-26 تیر 93
مدت زمان فایل :53:48
حجم فایل :12.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هجدهم-25 تیر 93
مدت زمان فایل :59:29
حجم فایل :13.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه هفدهم-24 تیر 93
مدت زمان فایل :1:06:07
حجم فایل :15.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه شانزدهم-23 تیر 93
مدت زمان فایل :1:01:31
حجم فایل :14.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه پانزدهم-22 تیر 93
مدت زمان فایل :1:00:42
حجم فایل :13.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه چهاردهم-21 تیر 93
مدت زمان فایل :59:51
حجم فایل :13.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه سیزدهم-20 تیر 93
مدت زمان فایل :1:05:22
حجم فایل :15 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 1-جلسه دوازدهم-19 تیر 93
مدت زمان فایل :54:08
حجم فایل :12.4 مگا بایت