گالری صوت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 3-جلسه یکم-14 خرداد 96
مدت زمان فایل :50:28
حجم فایل :11.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه شانزدهم-13 تیر 94
مدت زمان فایل :1:07:00
حجم فایل :15.4 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه پانزدهم-12 تیر 94
مدت زمان فایل :1:17:14
حجم فایل :17.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه چهاردهم-11 تیر 94
مدت زمان فایل :1:17:10
حجم فایل :17.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه سیزدهم-10 تیر 94
مدت زمان فایل :57:51
حجم فایل :13.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه دوازدهم-9 تیر 94
مدت زمان فایل :53:03
حجم فایل :12.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه یازدهم-8 تیر 94
مدت زمان فایل :1:08:36
حجم فایل :15.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه دهم-6 تیر 94
مدت زمان فایل :1:02:12
حجم فایل :14.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
برترین نشانه 2-جلسه نهم-5 تیر 94
مدت زمان فایل :1:00:29
حجم فایل :13.9 مگا بایت