تفسیر آیه تطهیر- جلسه 9

تاریخ درج: ۲۱ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 62 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:11:24
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 9

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 8

تاریخ درج: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 65 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:06:56
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 8

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 7

تاریخ درج: ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 79 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:00:45
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 7

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 6

تاریخ درج: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 92 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:51:53
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 6

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام  صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 5

تاریخ درج: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 55 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:54:50
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 5

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام  صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 4

تاریخ درج: ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 59 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:38:51
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 4

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام  صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 3

تاریخ درج: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 72 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:44:13
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 3

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام  صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 2

تاریخ درج: ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 63 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:58:09
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 2

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام  صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 1

تاریخ درج: ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 60 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:48:33
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 1

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام  صحبت شده است.