تفسیر آیه تطهیر- جلسه 18

تاریخ درج: ۰۱ فروردین ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 28 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 01:18:46
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 18

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 17

تاریخ درج: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 40 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 01:17:50
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 17

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 16

تاریخ درج: ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 41 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:59:53
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 16

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 15

تاریخ درج: ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 61 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:07:02
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 15

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 14

تاریخ درج: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 72 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:17:48
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 14

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 13

تاریخ درج: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 64 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:19:14
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 13

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 12

تاریخ درج: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 61 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:21:30
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 12

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 11

تاریخ درج: ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 61 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:21:43
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 11

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 10

تاریخ درج: ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 64 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 01:07:38
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 10

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.