تفسیر آیه تطهیر- جلسه 27

تاریخ درج: ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 53 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:56:56
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 27

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 26

تاریخ درج: ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 59 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:07:48
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 26

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 25

تاریخ درج: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 59 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:19:55
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 25

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 24

تاریخ درج: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 71 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:01:44
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 24

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 23

تاریخ درج: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 69 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:28:08
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 23

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 22

تاریخ درج: ۲۶ فروردین ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 69 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:01:57
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 22

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 21

تاریخ درج: ۱۹ فروردین ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 53 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:54:55
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 21

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

 

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 20

تاریخ درج: ۰۳ فروردین ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 28 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:22:24
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 20

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 19

تاریخ درج: ۰۲ فروردین ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 40 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:21:11
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 19

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.