تفسیر آیه تطهیر- جلسه 36

تاریخ درج: ۰۴ شهریور ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 67 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:15:42
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 36

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

 

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 35

تاریخ درج: ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 56 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:58:25
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 35

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

 

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 34

تاریخ درج: ۲۱ مرداد ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 75 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:00:11
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 34

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

 

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 33

تاریخ درج: ۱۴ مرداد ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 59 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:02:08
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 33

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

 

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 32

تاریخ درج: ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 62 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:58:13
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 32

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

 

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 31

تاریخ درج: ۳۱ تیر ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 56 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:24:34
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 31

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 30

تاریخ درج: ۲۵ تیر ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 37 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 01:17:24
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 30

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 29

تاریخ درج: ۲۴ تیر ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 94 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 1:04:43
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 29

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسیر آیه تطهیر- جلسه 28

تاریخ درج: ۱۳ خرداد ۱۳۹۵ سال برگزاری جلسه: 1395 تعداد بازدید : 67 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , فاطمیه , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسیر آیه تطهیر 00:58:35
تفسیر آیه تطهیر- جلسه 28

در این آیه در مورد شان اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.