تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 5

تاریخ درج: ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 519 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:11:53
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 5

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

تاریخ درج: ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 499 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:17
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

تاریخ درج: ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 338 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:01:45
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 3

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

تاریخ درج: ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 358 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 2

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 1

تاریخ درج: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 363 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:31:51
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 1

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.