تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14

تاریخ درج: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 103 تعداد نظرات : 1 دسته بندی : جلسات هفتگی , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:52:29
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13

تاریخ درج: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 78 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:47:46
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

تاریخ درج: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 74 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 1:29:38
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

تاریخ درج: ۰۹ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 602 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:41:32
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

تاریخ درج: ۰۸ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 548 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:25:12
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 9

تاریخ درج: ۰۷ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 558 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:24:25
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 9

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 8

تاریخ درج: ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 533 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:28:50
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 8

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 7

تاریخ درج: ۰۵ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 540 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:26:42
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 7

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 6

تاریخ درج: ۰۴ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 549 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:17:03
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 6

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.