کارگروه حسابداري و مديريت مالي

معرفی کارگروه حسابداري و مديريت مالي:

هسته اصلی معاونت مالی در این کارگروه است.

وظایف کارگروه:

-دریافت کمک های مردمی

-تعریف ردیفهای تفکیک شده برای منابع ورودی و هزینه های خروجی

-حسابداری مجموعه درآمد/هزینه موسسه

-تخصیص بودجه برای فعالیت های موسسه

مسئول کارگروه:

حاج آقای کوچک زاده