گالری صوت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر- جلسه هجدهم-4 بهمن 97
مدت زمان فایل :1:18:00
حجم فایل :18.1 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هفدهم- 27 دی 97
مدت زمان فایل :1:04:00
حجم فایل :14.7 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه شانزدهم- 13 دی 97
مدت زمان فایل :55:01
حجم فایل :12.6 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه پانزدهم- 6 دی 97
مدت زمان فایل :1:04:38
حجم فایل :14.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه چهاردهم- 29 آذر 97
مدت زمان فایل :1:09:04
حجم فایل :15.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه سیزدهم- 22 آذر 97
مدت زمان فایل :1:09:15
حجم فایل :15.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه دوازهم- 15 آذر 97
مدت زمان فایل :1:24:53
حجم فایل :19.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه یازدهم- 8 آذر 97
مدت زمان فایل :1:24:13
حجم فایل :19.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه دهم- 1 آذر 97
مدت زمان فایل :59:55
حجم فایل :13.8 مگا بایت