دین شناسی 1-جلسه سوم-23 مهر 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 68 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 50:36

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 1-جلسه دوم-22 مهر 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 68 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 45:24

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.

دین شناسی 1-جلسه اول-21 مهر 1394

تاریخ درج: ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1394 تعداد بازدید : 83 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , مباحث دین شناسی , ماه محرم 46:32

در این جلسه مباحث مربوط به دین شناسی مورد بحث قرار می گیرد.