تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

تاریخ درج: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 414 تعداد نظرات : 1 دسته بندی : جلسات هفتگی , مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 1:29:38
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

تاریخ درج: ۰۹ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 907 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:41:32
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

تاریخ درج: ۰۸ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 878 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:25:12
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 9

تاریخ درج: ۰۷ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 924 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:24:25
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 9

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 8

تاریخ درج: ۰۶ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 849 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:28:50
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 8

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 7

تاریخ درج: ۰۵ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 883 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:26:42
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 7

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 6

تاریخ درج: ۰۴ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 867 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:17:03
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 6

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 5

تاریخ درج: ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 879 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 01:11:53
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 5

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

تاریخ درج: ۰۲ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 850 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:55:17
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 4

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.