تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14

تاریخ درج: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 488 تعداد نظرات : 1 دسته بندی : جلسات هفتگی , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:52:29
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13

تاریخ درج: ۲۷ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 416 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 00:47:46
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

تاریخ درج: ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ سال برگزاری جلسه: 1399 تعداد بازدید : 414 تعداد نظرات : 1 دسته بندی : جلسات هفتگی , مناسبتی , ماه محرم , مباحث تفسیر قرآن کریم , تفسير آيه وسيله 1:29:38
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12

در این جلسه در مورد توسل به اهل البیت علیهم السلام صحبت شده است.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر- جلسه هجدهم-4 بهمن 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 1351 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:18:00
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر- جلسه هجدهم-4 بهمن 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هفدهم- 27 دی 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 1123 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:04:00
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه هفدهم- 27 دی 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه شانزدهم- 13 دی 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 1154 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 55:01
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه شانزدهم- 13 دی 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه پانزدهم- 6 دی 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 1172 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:04:38
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه پانزدهم- 6 دی 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه چهاردهم- 29 آذر 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 1197 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:09:04
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه چهاردهم- 29 آذر 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.

سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه سیزدهم- 22 آذر 97

تاریخ درج: ۳۰ تیر ۱۳۹۸ سال برگزاری جلسه: 1397 تعداد بازدید : 1111 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : جلسات هفتگی , سیر و سلوک قرآنی , منزل پنجم: تفکر 1:09:15
سیر و سلوک قرآنی-منزل پنجم تفکر-جلسه سیزدهم- 22 آذر 97

در این جلسه منزل پنجم سیر و سلوک یعنی تفکر مورد بحث قرار می گیرد.