گالری صوت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 14
مدت زمان فایل :00:52:29
حجم فایل :12 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 13
مدت زمان فایل :00:47:46
حجم فایل :10.9 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 12
مدت زمان فایل :1:29:38
حجم فایل :20.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 11
مدت زمان فایل :01:41:32
حجم فایل :23.2 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 10
مدت زمان فایل :01:25:12
حجم فایل :19.5 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 9
مدت زمان فایل :01:24:25
حجم فایل :19.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 8
مدت زمان فایل :01:28:50
حجم فایل :20.3 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 7
مدت زمان فایل :01:26:42
حجم فایل :19.8 مگا بایت
-
مطلب اصلی :
تفسير آيه وسيله (طلب وسیله به درگاه خداوند) - جلسه 6
مدت زمان فایل :01:17:03
حجم فایل :17.6 مگا بایت