لیست واجبات برگرفته از بيانات حضرت استاد مهدی نخاولي

تاریخ درج: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 1155 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مطالب مقدماتی
لیست واجبات برگرفته از بيانات حضرت استاد مهدی نخاولي

لیست واجبات برگرفته از بيانات حضرت استاد مهدی نخاولي

...

لیست محرمات برگرفته از بيانات حضرت استاد مهدی نخاولي

تاریخ درج: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 907 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مطالب مقدماتی
لیست محرمات برگرفته از بيانات حضرت استاد مهدی نخاولي

لیست محرمات برگرفته از بيانات حضرت استاد مهدی نخاولي اخذ شده است.

 

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دوازدهم

تاریخ درج: ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 678 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 58:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دوازدهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دوازدهم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه یازدهم

تاریخ درج: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 616 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 60:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه یازدهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه یازدهم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دهم

تاریخ درج: ۲۸ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 639 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 37:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه دهم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه نهم

تاریخ درج: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 655 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 49:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه نهم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه نهم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هشتم

تاریخ درج: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 383 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 57:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هشتم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هشتم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هفتم

تاریخ درج: ۲۵ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 341 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 55:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هفتم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه هفتم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه ششم

تاریخ درج: ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 349 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 41:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه ششم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه ششم

...

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه پنجم

تاریخ درج: ۲۳ مرداد ۱۴۰۰ سال برگزاری جلسه: 1400 تعداد بازدید : 370 تعداد نظرات : 0 دسته بندی : مباحث تفسیر قرآن کریم , شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام 55:00
شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه پنجم

شناخت قرآنی امام حسین علیه السلام جلسه پنجم

...