مدیر عامل موسسه : آقای محمد جواد تیشه وری 09151257307
مدیر روابط عمومی : آقای داود واحدی 09157029356
سامانه پیامک کوتاه : 30006900696969
آدرس ایمیل : info@rahehagh.com
شماره حساب های موسسه : جهت مشارکت در نشر معارف دین
آدرس موسسه : مشهد مقدس،شهید کامیاب 5- پ 2- زنگ اول
تلفن : 05137332564

ارسال نظرات شما